2000 TL ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 Bu Sözleşme, ALICI’nın, mobil cihazındaki uygulama (İnstagram, Whatsapp ve telefon gibi sipariş yöntemleriyle) ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI’ya ait www.poshet.com.tr elektronik ticaret internet sitesinde sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı/teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI işbu Sözleşmeyi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1- TARAFLAR 

SATICI:
Ünvanı : POSHET BENER HAMAMCI
Adresi : Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi No: 25 Fatih İstanbul
Telefon :(0533) 159 20 90
E-mail: [email protected]Banka Hesabı:ANADOLU BANKŞube: LEVENT SANAYİIban No: TR83 0013 5000 0001 1880 3900 01
ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : {ALICI_TAM_AD_UNVANI}Adresi: {ALICI_ADRESI}
Telefon: {ALICI_TELEFONU}
E-mail: {ALICI_EPOSTA}
 

MADDE 2- SÖZLEŞME  KONUSU ÜRÜN ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait POSHET BENER HAMAMCI internet sitesinden elektronik ortamda sipariş ettiği aşağıda niteliği ve satış fiyatı belirtilen Ürün/lerin satışı ve teslimidir.

Sözleşme konusu Ürün/lerin cinsi ve türü, adedi, modeli, rengi, ürün/lerin tüm vergiler dâhilsatış bedeli, toplam ürün bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 Ürün Adı {URUNLER}

Kargo Ücreti

Var ise kapıda ödeme bedeli

Toplamı (KDV Dahil)

 

{KARGO_BEDELI}

{KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}

 

Teslimat Bilgileri:

 
 
Ödeme Sekli:{ODEME_YONTEMI}
   
Teslimat Adresi ::{ALICI_ADRESI}
  

Fatura Bilgileri:

Teslim Edilecek Kisi:{ALICI_TAM_AD_UNVANI}
Fatura Adresi:{FATURA_ADRESI}
Telefon:{ALICI_TELEFONU}
E-posta:{ALICI_EPOSTA}
 
    

2.1 Sözleşme konusu her bir ürün, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yapılan açıklamalar dahilinde belirtilen süre içerisinde ALICI’ya veya ALICI ‘nın gösterdiği adresteki gerçek kişi/tüzel kişiye teslim edilir.

2.2 Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Tüketicinin sorumluluğundadır. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabulünden veya kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde Tüketicinin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketiciye aittir.

2.3 Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

2.4 Kapıda Ödeme Yöntemi Seçilmiş ise Kargo hizmet bedeli tahsil edilmeyecektir. Kargo hizmet bedeli siparişin teslimi sırasında ALICI tarafından ödenecektir.

2.5 Siparişinizi Web sitesi, İnstagram ve WhatsApp üzerinden Kapıda Ödeme Yöntemi ile oluşturduğunda satın alınan ürünlerin kargo firmasının ilgili şubesinden teslim alınması zorunludur. Teslim alınmayıp iade dönen paketler, SATICI tarafından kargo maliyeti eklenerek müşteriye tekrar gönderilmek üzere bekletilir.

2.6 Ürünler teslim alınmazsa satış sözleşmesi, onay alınması için telefon görüşmesi kayıtları ve alıcının beyan ettiği adresi, sipariş esnasında kullanılan bilgisayar, cep telefonu yer adresi (IMEI/IP/ MAC Adresi) delil olarak kullanılarak; Kapıda ödeme ile alışveriş imkanını kötüye kullanma, tedarikçi, kargo ve paketleme personelini gereksiz kullanma ve işgücü kaybı sebepleriyle; kargo masrafları, işletme masraflarının tamamının yasal yollarla tazmini için hukuki işlem başlatılır.

2.7 ALICI kapıda ödemeli olarak satın aldığı ve teslim almayarak şirketi zarara uğrattığı her ürün(ler)ün %60 ı oranında tazminat bedeli ile kargo bedelini (kargo bedeli, ürünün satın alındığı dönem kargo firması tarafından belirlenen taşıma tarifesine göre değişiklik göstermekle birlikte kargo firmasının tutarını) SATICI’ya peşinen ödemeyi kabul ve beyan eder.

2.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/lerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.9 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün ALICI’ya teslim edilmiş ise, Ürün kargo hizmet bedeli dahil olmak üzere 3 gün içinde SATICI’ya gönderilecektir. Aksi takdirde, SATICI yasal yollara başvuracaktır.

2.10 SATICI kargonun teslimini engelleyen hava muhalefeti, yolların kapanması, ulaşımın kesilmesi, salgın hastalık gibi, olağanüstü durumlar nedeniyle ve kanun gereği mücbir sebep sayılabilecek hallerde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

MADDE 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşmenin ALICI tarafından POSHET İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel/özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 3.1 SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

3.2 Ürün/lerin İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar/yöntemler,

3.3 SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı/işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

3.4 Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

3.5 Sözleşme konusu Ürün/ler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem/araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),

3.6 Ürüler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile teslim/kargo masrafları hakkında bilgiler,

3.7 Ürün/ler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

3.8 ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler,

3.9 ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

3.10 Cayma hakkı olan Ürünler’e, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına veya özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

3.11 Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/indirimli imkanlar vb.leri  için ALICI’ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI’dan ek tahsilatlar dahil),

3.12 ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,

3.13 Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

3.14 Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,

3.15 Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

MADDE 4- CAYMA ve İADE HAKKI

4.1 ALICI Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Her ne koş olursa olsun kargo ücretleri ve hizmet bedelleri alınan hizmet bedeli olduğu için geri ödenmez. İadeler (14 gün ) içinde web sitesi üzerinden işlem yapılan karta veya beyan edilen fatura ismindekiyle aynı olan iban hesabına yapılır. Ürünlerin kullanılmamış ve deforme edilmemiş olması gerekir.

Cayma Hakkı şu durumlarda kanun gereği kullanılamaz.

  • Kargo ambalajının açılmış olması;
  • Ürünün koruyucu jelatininin çıkarılmış olması
  • Etiketlerinin sökülmüş veya çıkarılmış olması; gibi durumlarda cayma hakkı kullanılamaz .

4.2 ALICI’nın iade hakkı bulunduğu hallerde, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri/kargo bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

4.3 Ancak kanunen şu mallara ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi cayma ve iade hakkı bulunmamaktadır: a)Niteliği itibariyle değişim yapılamayacak kozmetik, iç giyim ürünleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, tek kullanımlık ürünler b) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler c) tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi ürünler d) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürünler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. e)Aksesuar(şal, çanta, kemer) v.b. ürünler iade ve değişim yapılamaz.

4.4 İade/Değişim hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, sözleşmede belirtilen süre içinde ürünü kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, İade/Değişim tarihine kadarki süreçte Ürünün kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI İade/Değişim hakkını; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar kaybedebilir indirim yapılır.

4.5 ALICI Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren üç (3) gün içinde makul bir sebebinin bulunması halinde değişim yapmak istediğini SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması, ürünü teslim aldığı şekilde aynı kargo firması aracılığıyla teslim etmesi ve ürünün 3. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Söz konusu hakkın kullanılması durumunda, Ürünün iade sebebini imzasını adı ve soyadını bulundurduğu metin ve fatura aslı azami on (10) gün içerisinde, giderleri/kargo bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa tüm ücretler, sair yasal yükümlülükler iade edilemez.Değişim/İade işleminde Ürünün, kutusu/ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.6 Ancak şu özellikleri taşıyan ürünlerde değişim/iade hakkı kullanılamamaktadır; Ürünün kullanılmış olması (giyildiğinin veyahut üründe parfüm kokusu vs. koku olduğunun tespit edilmiş olması); Ürünün kullanıcı kullanımı/kullanım talimatlarına uymama gibi nedenlerle deforme edilmiş olması; etiketinin çıkartılmış olması, Ürün üzerinde var ise aksesuar vs gibi eksik olması, Ürüne ait fatura, fiş vb belgelerin olmaması, İndirim/Kampanya/Outlet ürünlerinde değişim – İADE  hakkı bulunmamaktadır. Ürünün firmanın gönderildiği gibi orjinal koruma ambalajı, kutusu içinde gönderildiği gibi iade elimelidir aksi halde iade şartları yerine getirilmediğinden kabul edilmeyecektir. İade edilecek üründe bulunan (var ise) ‘ Güvenlik Bandı’ çıkarılmamalıdır. Çıkarılan ürünlerde iade yapılmamaktadır.

4.7 İade/Değişim hakkı, ürün ALICI veya ALICI’dan başka bir kişi/kuruluş tarafından teslim alındıktan sonra başlamaktadır. Sipariş, Kargo firması tarafından teslim alınıp faturalandırıldıktan sonra iptal işlemi gerçekleştirilemez. Siparişin iptal işlemi için Kargo firması tarafından okutulan ve kargo numarası hazırlanan siparişler için kargo gidiş ve geliş ücretleri SATICI’ya ödenerek gerçekleştirebilir.

4.8 ALICI, değişim işlemini azami yedi (14) gün içinde tamamlamak kaydıyla göndermek ve satıcıya ulaştırmakla yükümlüdür.

Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). ”

Değişim işlemlerinde fatura arkasındaki nüshanın eksiksiz doldurulması ve imzalanması ürünle birlikte SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir (Sipariş değişimleri, eksik bilgi ve faturagönderilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

4.9  İade/Değişim yapma sebebi ile geri gönderilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ancak, ALICI kargo firmasından indirim kodu talep edebilir. SATICI, kargo firması ile yaptığı anlaşma gereği kendi kampanya ücretinden yararlandırarak indirim kodu verebilir. ALICI, SATICI tarafından verilen indirim kodu ile ALICI ödemeli olarak gönderebilir.Kargo firması tarafından ücret ve ek hizmet bedeli çıkması halinde bu tutar ürün bedelinden kesilerek ALICI’nın hesabına iade edilir.

4.10 Bedel iadesi işlemleri 14 gün içinde yukarıda ALICI tarafından belirtilen hesaba, kapıda ödeme yöntemi ile yapılan siparişlerde ALICI tarafından bildirilecek hesap numarasına yapılır. Kapıda ödeme bedeli, kargo hizmet bedeli, banka komisyonları gibi ücretler verilen hizmet karşılığı olduğundan ALICI’ya iade edilmez.

4.11 Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi iade için teslim olunan kargo firması adresi.” Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Kapıda ödeme yöntemi ile satın alınan ürün/lerin bedel iadesi ALICI tarafından bildirilecek hesaba azami ondört (14) gün içerisinde yapılacaktır.ALICI’ya ücret iadesi yapılacak ise, kargo ücreti (geliş gidiş), kapıda ödeme bedeli ve banka komisyonu kesilerek ödenir.

4.12 ALICI’nın Ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

4.13 Yurtdışına gönderilen kargolarda değişim ve iadesi ALICI’nın kargo ücretlerini ödeyerek aynı süre zarfından SATICI’ya gönderilerek gerçekleştirilir.

4.14 İPTAL İADE GİBİ KOŞULLARDA KULLANILAN CAYMA HAKKINDA TÜM MASRAFLAR 6502 NOLU YASA GEREĞİ ALICIYA AİTTİR.

4.15 İADE EDECİĞİNİZ ÜRÜNÜ TARAFIMIZA GÖNDERMEDEN YENİ BEDENİNİZİ STOKLARI BİTMEDEN SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ. İADE İŞLEMLERİNDE FATURASIZ İŞLEM YAPILMAMAKTADIR. 14 GÜNÜ GEÇEN İŞLEMLERDE İADE YAPILMAMAKTADIR.

4.16 FİRMA- WEB SİTE KAMPANYA YAPMA SÜRE VE ŞARTLARINI ELİNDE SAKLI TUTMAKTADIR KAMPNYALARI DİLEDİĞİ ZAMAN İPTAL EDİP VEYA YİNELEYEBİLİR.

4.17 ÜCRETSİZ KARGO KAMPANYALARINDA İADE EDİLEN ÜRÜN BEDELİNİN ARDINDAN MÜŞTERİNİN (ALICININ) ALDIĞI ÜRÜN YA DA ÜRÜNLERİN BEDELİ ÜCRETSİZ KARGO KAMPANYASINI KARŞILAMIYORSA İADE ÜCRETİNDEN İLK ALIMDAKİ KARGO ÜCRETİ DE KESİLİR.

İNDİRİM – OUTLET ÜRÜNLERİNDE İADE YASAL OLARAL YAPILMAMAKTADIR.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, mobil cihazındaki uygulama aracılığıyla, İnstagram, Whatsapp, telefon gibi sipariş yöntemleriyle gerçekleştirilen tüm alışverişlerde ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Ürün/lerin temel özellikleri (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. SATICI kampanyalarda süre, fiyat v.b değişiklik yapma hakkını önceden belirtmeksizin elinde tutar.

5.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.4 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece kargo hizmet bedeli vb. ALICI’ya aittir.İade ve değişim halinde tüm kargo hizmet bedeli ALICI’ya aittir. 

5.5 Kargoların teslim alınmaması ALICI’nın sorumluluğundadır. Kargonun teslim alınmaması nedeniyle ÜRÜNÜN çalınması/kaybolması/bozulması veyahut hasar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir. Ürünün teslim alınmaması halinde ALICI, Ürünün teslim edilmesini isterse bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.

5.6 Değişim ve veya iade yapılması üzerine SATICI ’ya gönderilen ürünlerde ALICI’NIN paketlemesinden kaynaklı her türlü hasar, zarar görme gibi sebeplerden oluşan tazmin bedeli v.b işlemler ALICI’ya aittir.

5.7 Ödemesi yapılmayan kargo paketlerinin ALICI tarafından açılması mümkün değildir. Aksi halde hiçbir hak v.b. taleplerde bulunulamaz. Tahsilatı yapılmadan açılan paketlerin ödemesi SATICI’ya yapılmak zorundadır.

5.8 Teslim alınmayan ürünler de iade/değişim yapılamaz.

5.9 ALICI tarafından teslim alınmayan kargolarda ALICI tarafından 2. Kez gönderim talep edilmesi halinde, kargo bedeli ALICI’ya yansıtılarak kampanyadan 2. sefer yararlandırılamaz. ALICI’nın ücret iadesini talep etmesi halinde ödeme; kapıda ödeme bedeli, kargo bedeli ve kart komisyonu kesilerek ödenir.

5.10 ALICI tarafından teslim alınmayan kargolarda, kampanya kargo ücreti, kapıda ödeme bedeli ve geri dönüş ücreti olarak ödenen kargo bedelinin iade edilmeyeceğini ve cayma hakkının kullanılacağını beyan ve kabul eder.Kapıda ödeme bedeli ve kargo bedelinden ALICI sorumludur.

5.11 Faturaların bir nüshası mail adresini paylaşan müşterilere e posta olarak gönderilir. Bir nüshasıda kargo poşetinin ön gözündedir. Faturası dağıtım esnasında kaybolan müşteriler teslim alınmasından itibaren 3 işgünü içerisinde firmadan temin edebilir. Aksi halde SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 6- GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

İNTERNET SİTESİ’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir

6.1.      ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin(cep telefonu, e-mail, kredi/banka kartı vs.) ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

6.2.      ALICI’nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI tarafından muhtelif ürün/lerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

6.3.      ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı, işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

6.4.      INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

6.5.      SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

6.6.      INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 7.1 İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

7.2 ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş/sözleşme ön bilgilendirmelerinde İNTERNET SİTESİ’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/lerin temel özellik/nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler/bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler/elektronik iletişim dahil işbu Sözleşmenin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit/onay/kabul/iznini vererek Ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

7.3 Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki e-mail adresine de gönderilmekte, anılan e-mailde siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

ALICI olarak bu sözleşme ile her türlü Sms, e posta, telefon arama, whatsapp mesajı , v.b ile yapılan bilgilendirmeleri açık rızam alınarak kabul ediyorum.

{ALICI_TAM_AD_UNVANI} tarafından dijital olarak kabul edilmiş ve onaylanmıştır {GUNCEL_TARIH}

 

SATICI                                                                       ALICI

    POSHET BENER HAMAMCI                                       {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

YUKARI
Alışveriş Sepeti 0